strona główna > informacje dla dziennikarzy > Uzasadnienie celowości badania PROGRESS


UZASADNIENIE CELOWOŚCI BADANIA PROGRESS

Celem badania PROGRESS (Perindopril PROtection AGainst REcurrent Stroke Study) było uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących korzyści i ryzyka wynikających z obniżania ciśnienia tętniczego za pomocą peryndoprylu. Do badania włączono pacjentów z przejściowym niedokrwieniem mózgu (TIA) lub po udarze mózgu. Takie założenie wymagało przeprowadzenia dużego i długotrwałego badania oceniającego występowanie udaru, incydentów wieńcowych, zgonów lub innych istotnych punktów końcowych, jak na przykład otępienia.

Dlaczego zbadanie tego zagadnienia jest tak istotne?

Zapobieganie ponownym udarom mózgu

Pacjenci, którzy przebyli udar mózgu lub przejściowe ataki niedokrwienie (TIA) charakteryzują się szczególnie wysokim ryzykiem wystąpienia ponownych udarów. Ocenia się, że w okresie 5 lat około 30%-40% pacjentów zachoruje ponownie na udar.

Tylko nieliczne metody postępowania terapeutycznego są skuteczne w zapobieganiu ponownym udarom. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u osób po udarze niedokrwiennym lub TIA oraz doustne leczenie przeciwzakrzepowe u osób z migotaniem przedsionków nieznacznie poprawiają rokowanie. Również przeprowadzenie operacji mającej na celu poprawienie przepływu przez tętnicę szyjną doprowadzającą krew do mózgu (endarterektomia tętnicy szyjnej) przynosi korzyści tylko u względnie niedużego odsetka chorych.

Dlaczego należy obniżać ciśnienie tętnicze?

Poziom ciśnienia tętniczego jest ściśle związany z ryzykiem ponownego udaru mózgu. Im ciśnienie tętnicze jest wyższe, tym wyższe ryzyko udaru i na odwrót - im niższe ciśnienie tym ryzyko niższe. Nie udało się określić dolnej granicy ciśnienia tętniczego, poniżej której nie obserwowano dalszej redukcji ryzyka udaru mózgu. Poziom ciśnienia tętniczego ściśle wiąże się z ryzykiem wystąpienia udaru nie tylko u osób z nadciśnieniem tętniczym (wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego), ale także u osób ze średnimi lub nawet niskimi wartościami ciśnienia.

Ciśnienie tętnicze należy obniżać stosując leki, które są bezpieczne u osób po przebytym incydencie naczyniowo-mózgowym (leki te nie powinny zmniejszać przepływu w naczyniach mózgowych) oraz wpływają korzystnie na czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy.
Związek pomiędzy stwierdzanymi najczęściej wartościami ciśnienia rozkurczowego i skurczowego a ryzykiem wystąpienia udaru u 2435 pacjentów z przejściowym niedokrwieniem mózgu lub tzw. małym udarem.


Oś y: Względne ryzyko udaru mózgu
Oś x: Średnie wartości ciśnienia rozkurczowego (mm Hg); Średnie wartości ciśnienia skurczowego (mm Hg).

Wielkość kwadratów na wykresach jest proporcjonalna do liczby udarów. Linie pionowe odpowiadają 95% przedziałom ufności.
Dane pochodzą z UK TIA Study (British Medical Journal, 1996, vol. 313, strona 147)

Dotychczas udokumentowano, że obniżanie ciśnienia tętniczego zapobiega wystąpieniu udaru mózgu u osób z wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego bez wcześniejszego zachorowania w wywiadzie. Natomiast dane świadczące o korzyściach płynących z takiego leczenia u pacjentów po przebytym udarze mózgu i nieznacznie podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym są znacznie mniej przekonujące i jednoznaczne.


Potencjalnie korzyści

Jeżeli korzyści wynikające z obniżania ciśnienia tętniczego u pacjentów po udarze lub TIA byłyby zbliżone do tych wykazanych w przypadku chorych z nadciśnieniem tętniczym, wówczas fakt ten miałby istotne znaczenie zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.


Piśmiennictwo:
1. PROGRESS Management Committee. Blood pressure lowering for the secondary prevention of stroke: rationale and design for PROGRESS. J Hypertens 1996, 14 (suppl 2), S41-S46.

2. Rodgers A, MacMahon S, Gamble G, Gamble G, Slattery J, Sandercock P, Warlow C, on behalf of the UKTIA Trial investigators. Blood pressure is an important predictor of stroke risk in both hypertensive and normotensive individuals with cerebrovascular disease. The United Kingdom Transient Ischaemic Attack Collaborative Group. BMJ 1996, 313, 147 .
Strona główna | Dla lekarzy | Informacje ogólne | Dla dziennikarzy | Biuletyn | Szukaj | Nota prawna